संपर्क


जिल्हा परिषद, अमरावती

दूरध्वनी क्रमांक -0721-2662926
फॅक्स नं. - 0721-2662932
वेबसाईट -http://zpamravati-gov.in

1.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
2.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
3.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
4.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
5.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
6.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
7.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
8.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
9.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
10.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
11.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
12.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
13.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
14.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
15.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
16.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
17.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल
18.

अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम व कार्यालयाचे नांव मोबाईल क्र. ई-मेल

राष्ट्रस्तरीय लिंक्स

राज्यस्तरीय लिंक्स

जिल्हास्तरीय लिंक्स

जिल्हा परिषद